UrbanismResponsabil departament:
COSTAN TIBERIU – LIVIU
Program cu publicul:
Luni - 8.30-13,30;
Marți - 8.30-13,30;
Miercuri - 8.30- 13.30;
Joi - 8,30-13,30;
Vineri – Nu este program cu publicul
Programul instituției este de la 8,00 -16,00 de luni până vineri
Telefon:
0230 528 020
0753 612 045

Cadru legal

Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Ordinul nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Legea nr. 350 din 6 iunie 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

Ordinul nr.233 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actializare a documentatiilor de urbanism

Legea nr. 422 din 18 iulie privind protejarea monumentelor istorice


Procedura de autorizare

Legea nr. 50/1991 art.1(1) Executarea lucrarilor de constructii este permisa numai pe baza unei autorizatii de construire sau desfiintare, emisa in conditiile prezentei legi,la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil –teren si/sau constructii,identificat prin numar cadastral.

Autorizatia de construire se emite in baza documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii,elaborata in conditiile prezentei legi,in temeiul si cu respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism,avizate si apobate potrivit legii.

Conform prevedrilor art.(2) ,procedura de autorizare a lucrarilor de constructii incepe odata cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism in scopul obtinerii ,ca act final, a autorizatiei de construire si cuprinde urmatoarele etape:

 • Emiterea certificatului de urbanism
 • Emiterea punctului de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului pentru investitiile care nu se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului
 • Notificarea de catre solicitant a autoritatii publice competente cu privire la mentinerea solicitarii de obtinere,ca act final,a autorizatiei de construire,pentru investitiile la care autoritatea competenta pentru protectia mediului a stabilit necesitatea evaluarii impactului asupra mediului si a emis indrumarul conform legislatiei privind evaluarea impactului asupra mediului
 • Emiterea avizelor si acordurilor cerute prin certificatul de urbanism
 • Elaborarea documentatiei tehnice pentru autorizarea lucrarilor de constructii
 • Depunerea cererii pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare ,impreuna cu documentatia necesara conform legii autorizarii lucrarilor
 • Emiterea autorizatiei de construire

Scopul eliberării certificatului de urbanism

Certificatul de urbanism se emite de autoritatile abilitate sa autorizeze lucrarile de constructii prevazute la art.4 si art.43 lit. a) si se elibereaza solicitantului in termen de cel mult 15 de zile lucratoare de la data inregistrarii cerereii,mentionandu-se in mod oblgatoriu scopul emiterii acetuia –art. (6) alin.(2).

Certificatul de urbanism nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii –art. (6) alin(5).

In conformitate cu prevedrile art.(6) alin(6) lit(c) din Legea 50/1991 republicata,certificatul de urbanism se emite si in urmatoarele situatii :

 • în vederea concesionării de terenuri,potrivit legii:
 • în vedere adjudecarii prin licitatie a proiectarii ,executarii lucrarilor publice:
 • cereri în justiție si operatiuni notariale privind circulatia imobiliara
  • comasarea,dezmembrarea terenurilor din/în cel puțin 3 parcele
  • împărțeli ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării de lucrări de construcții și de infrastructură
  • constituirea unei sevituți de tecere cu privire la un imobil

Emiterea certificatului de urbanism

Pentru obtinerea certificatului de urbanism solicitantul se adreseaza conducatorului autoritatii administratiei publie emitente cu o cerere (formularul F.1–CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism) insotita de :

 • Extras de Carte Funciara,actualizat la zi ,emis de OCPI;
 • Extras de Plan cadastral (Planul de amplasament);
 • Planul de Incadrare in Zona vizat de OCPI;
 • Dovada achitarii taxei pentru emiterea certificatului de urbanism,in copie;

Emiterea autorizației de construire/desființare

Pentru obținerea autorizației de construire /desființare solicitantul se adreseaza conducatorului autorității administratiei publice emitente cu o cerere (formularul F.8 –CERERE pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare) insotita de documentatia ceruta de lege care cuprinde urmatoarele :

 • Copia certificatului de urbanism
 • Copie, conform cu originalul, a dovezii titlului asupra imobilului,extras de Carte funciara actualizat la zi
 • Copia avizelor/acordurilor cerute prin certificatul de urbanism
 • Două documentații tehnice (DTAC) pentru autorizarea executarii lucrarilor de construcții în original
 • Dovada achitării taxei datorate emiterii auorizației de construire în copieNr. Denumire document Deschide
1 Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor Deschide
2 Cererea pentru eliberarea autorizației privind lucrările de racorduri și branșamente la rețelele publice de apă,canalizare,gaze,energie termică,energie electrică,telefonie și televiziune prin cablu Deschide
3 Comunicare privind începerea execuției lucrărilor Deschide
4 Cerere pentru prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare Deschide
5 Cerere pentru emiterea autorizației de construire/desființare Deschide
6 Cerere pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism Deschide
7 Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism Deschide